Ads1

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO

Chương trình huấn luyện Vovinam Việt Võ Đạo được chia ra làm 3 phần: Sơ đẳng, trung đẳng và cao đẳng. Người học Vovinam bắt đầu từ những đòn thế căn bản đến nâng cao theo các trình độ sau:

I. Sơ đẳng:
Đai Sơ đẳng
1. Tự vệ:
- Màu đai: màu võ phục Vovinam
- Thời gian tập: 3 tháng
- Kỹ thuật:


 •  - Phương pháp hô hấp

   - Thở ngực

   - Bài tập khởi động

   - 4 lối Chém cạnh tay

   - 4 lối Gạt cạnh tay

   - 4 lối đánh Chỏ

   - Các lối Ðấm thẳng, móc, lao, múc, thấp, bật, phạt ngang.

   - Các lối Ðá căn bản

   -5 lối đứng tấn: trung bình tấn, Ðinh tấn, Tam giác tấn, cung tiển tấn, Qụy tấn

 • 10 thế Khóa gỡ

 • 2 thế Khóa tay dắt (1, 2)

 • 5 thế Chiến lược (từ 1 đến 5)


2. Nhập môn:
- Màu đai: xanh đậm
- Thời gian tập: 3 tháng
- Kỹ thuật:


 •  -  Ôn phần cũ

   - Ðấm và đá di động

   - 4 lối đánh gối

   - Nhảy chân trì

   - Các lối Tấn: trảo mã, Dinh tấn thấp, Ðộc cước tấn, hồi tấn… kết hợp với thủ pháp

 • 5 thế Chiến lược từ 6 đến 10

 • 12 Đòn căn bản phản các lối đấm


- Bài quyền: Nhập Môn Quyền

3. Lam đai đệ nhất cấp:
- Màu đai: xanh đậm 1 vạch vàng
- Thời gian tập: 6 tháng
- Kỹ thuật:


 • - Ôn phần cũ

   - 5 lối chạy tại chổ

   - Phương pháp Té ngã

   - Ðấm và đá di động có mục tiêu

   - 4 lối đánh Chỏ 5-8

    -Áp dụng các thế Chiến lược tập giao đấu

 • 10 thế Khóa gỡ
   - Nắm tóc trước lối 1 và 2

   - Nắm tóc sau lối 1 và 2

   - Nắm tay cùng bên

   - Nắm tay khác bên

   - Hai tay nắm một tay trước

   - Hai tay nắm hai tay trước

   - Hai tay nắm 2 tay sau

   - Khoá sau vòng gáy lối 1

   - Khoá tay dắt số 3 và 4

 • 2 thế Khóa tay dắt (3,4)

 • 4 thế Phản các lối đá

 • 4 Đòn chân tấn công (1 đến 4)

 • 5 thế Chiến lược (từ 11 đến 15)


- Bài quyền: Thập Tự quyền.

4. Lam đai đệ nhị cấp:
- Màu đai: xanh đậm 2 vạch vàng
- Thời gian tập: 6 tháng

- Kỹ thuật:

 • - Ôn phần cũ
  - 5 lối đá di động và chuyển tấn
  - Phương pháp đấm, chém, gạt, đỡ di động

 • 2 thế Khóa tay dắt (5,6)

 • 2 đòn Xô ẩn (1,2)

 • 5 thế Chiến lược (từ 16 đến 20)

 • 2 Đòn chân tấn công (5,6)


- Bài quyền:

 • Long Hổ Quyền,

 • Song Luyện 2, hoặc

 • Liên Hoàn Đối Luyện 1


5. Lam đai đệ tam cấp:
- Màu đai: xanh đậm 3 vạch vàng
- Thời gian tập: 6 tháng

- Kỹ thuật:

 • 16 thế Phản đòn cơ bản trình độ 2 (bao gồm đấm và đá)

 • 3 Đòn chân tấn công (7, 8, 9)

 • 10 thế Vật căn bản (từ 1 đến 10)


- Bài quyền:

 • Tứ Trụ Quyền

 • Song Luyện Vật 1, hoặc

 • Liên Hoàn Đối Luyện 2

 • Nhu Khí Công Quyền 1


II. Trung đẳng:
Đai Trung đẳng
6. Hoàng đai:
- Màu đai: Vàng không vạch
- Thời gian tập: 2 năm

- Kỹ thuật:

 • 15 thế Phản đòn tay trình độ 3 (bao gồm đấm thẳng, móc, hai tay từ 3 đến 7)

 • 5 thế Chiến lược từ 21 đến 25

 • 12 thế tay không đoạt dao găm căn bản.


- Bài quyền:

 • Ngũ Môn Quyền

 • Song Dao Pháp

 • Song Luyện 2

 • Song Luyện Dao


7. Hoàng đai đệ nhất cấp:
- Màu đai: Vàng 1 vạch đỏ
- Thời gian tập: 2 năm

- Kỹ thuật:

 • 15 thế Kiếm căn bản

 • 5 Đòn chân tấn công (từ 10 đến 14)

 • 5 thế Chiến lược từ 26 đến 30.

 • Khóa gỡ gồm:
   - Khóa nghẹt cổ trước và sau

   - Khoa sau vòng gáy lối 2

   - Bóp cổ sau lối 2

   - Các thế Nắm tay lối 2

   - Bóp cổ trước lối 3


- Bài quyền:

 • Viên Phương Quyền

 • Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp

 • Song Luyện 3

 • Nhu Khí Công Quyền 2


8. Hoàng đai đệ nhị cấp:
- Màu đai: Vàng 2 vạch đỏ
- Thời gian tập: 3 năm

- Kỹ thuật:

 • 7 Đòn chân tấn công (từ 15 đến 21)

 • 8 thế Vật căn bản (từ 11 đến 18)

 • 12 thế Tay thước và Phân thế


- Bài quyền:

 • Thập Thế Bát Thức Quyền

 • Lão Mai Quyền

 • Song Luyện Vật 2

 • Song Luyện Kiếm


9. Hoàng đai đệ tam cấp:
- Màu đai: Vàng 3 vạch đỏ
- Thời gian tập: 4 năm

- Kỹ thuật:

 • 12 thế Côn căn bản và Phân thế

 • 9 thế tay không đoạt Súng trường

 • 4 thế tay không đoạt Súng ngắn


- Bài quyền:

 • Mộc Bản Pháp (Tay Thước)

 • Việt Võ Đạo Quyền

 • Tứ Tượng Côn Pháp

 • Song Luyện 4

 • Liên Hoàn Đối Luyện 3

No comments