Ads1

Chương trình huấn luyện Suzucho Karatedo Kyu 9

KYU 9

                             Màu đai     :Đai trắng + 2 vạch xanh

Thời gian   : 01 tháng

THỂ LỰC  :các bài tập thể lực chung - thể lực chuyên môn nhằm bổ trợ cho các bài tập kỹ chiến thuật trong chương trình Kyu 9 và các Kyu sau nầy .

DACHI       :

-Tsuru Ashi Kake Dachi (hạt tấn móc chân )

-Fudo Dachi (cổ)                     -Fudo dachi (hiện đại)

TAESABAKI :

-Zigzag Kata - Okuri Kata - Aiza Ashi Kata (cổ - hiện đại)

TE WAZA:

-Jodan Tate Haishu Uke (trong Kanku đai)

-Age Tsuki                               -Nukite Uchi

-Osae Uke (đè - đẩy - đưa đi các hướng )

-Ura Ken Tsuki                       -Kagi Tsuki

-Moro Hama Uchi                             -Te Waza 2

-Tate Tsuki

KATA         : Yoko Kata Nidan

ASHI WAZA :      Mae Geri

KUMITE    :Gohon Kumite 1 - 2 - 3.

Ghi chú       : Từ Kyu 0 đến Kyu 7 - Te Waza là những bộ tay trong các bài Heian Kata của Kyu đó, để học sinh dể dàng trong việc học tập Kata .

CHƯƠNG TRÌNH THI LÊN KYU 8 : (3 Vạch Xanh)

1.Kihon :Thực hiện 03 kỹ thuật có di chuyển     : 06/10 đ

-Zenkutsu Dachi + Gedan Barae + Gyaku Tsuki

-Kokutsu Dachi + Chudan Shuto Uke

-Zenkutsu Dachi + Chudan Tsuki + Tiếp tục dùng chân sau đá : Chudan Mae Geri, hạ chân xuống : + Chudan Tsuki ( Oi Tsuki )

2.Kata: Yoko Kata Shodan                                 :06/10 đ

3.Te Waza1 + 2                                                  : 06/10 đ

4. Shiko Dachi : 12; (03’ = 01 đ)                         : 03/04 đ

Điểm trung bình đạt              : 21/34 đ

No comments