Ads1

Chương trình huấn luyện Suzucho Karatedo Kyu 8

KYU 8

                        Màu đai     :Đai trắng + 03 vạch xanh

Thời gian   :01 tháng

THỂ LỰC :Các bài tập thể lực chung, thể  lực chuyên môn nhằm phục vụ cho các bài tập kỹ chiến thuật trong Kyu 8 và các Kyu sau nầy .

DACHI :

-Sanchin dachi

ASHI WAZA :Rèn luyện các đòn chân đã tập với hướng Keage (Jodan)

-Mawashi Geri

-Ushuro Geri Komi

TE WAZA :

-Hiji Uke

-Kakiwake Uke

-Haito Uchi + Uke

-Moro Tate Tsuki

-Naname Shuto Uchi

-Ura Shuto uchi

-Moro Shuto uchi (song đao ; Ura - tate - Choku - naname)

-Reou Jodan Uke

-Chudan Uchi Uke + y. Gedan Barae

-Mawashi (haito + teken) Uchi

TEWAZA :Ghép những động tác tay của Heian Nidan

KUMITE :Sanbon Kumite từ 01 đến 05.

KATA :-Heian Shodan

-Yoko Nidan

 

CHƯƠNG TRÌNH THI LÊN KYU 7 ( 4 Vạch Xanh)

1.Kata Koden:Yoko Kata Nidan                                 : 10/15 đ

2.Kumite :Sanbon Kumite: 1-2-3                                  : 10/15 đ

3.Kata Shiai :Heian Shodan                                         : 10/15 đ

Điểm trung bình đạt              : 30/45 đ

No comments