Ads1

Chương trình huấn luyện Suzucho Karatedo Kyu 0

KYU 0

                             Màu đai     : Đai trắng

Thời gian   :01 tháng (24giờ)

DACHI       :10 bộ tấn căn bản .

-Musubi Dachi                         -Heiko Dachi

-Jumbi - Rei                                      -Hachiji Dachi

-Heisoku Dachi                        -Uchi Hachiji Dachi

-Neko Ashi Dachi                    -Zenkutsu Dachi

-Kiba Dachi                                       -Shiko Dachi

TEWAZA  :

-Moro Hikite Kamae               -Chudan Moro Teken Tsuki

-Reou Ken Kamae                             -Tate Tsuki

-Chudan Tsuki (Oi Tsuki)       -Chudan Shuto Uchi

-Gedan Barae (gedan Uke)      -Chudan Uchi Uke (mới và củ)

KAMAE     :- Reou Chudan Kamae (teken + shuto)

TAESABAKI : 2 hướng di chuyển và 1 hướng xoay căn bản.

-Susumi - Modori - Ushuro Taekawashi

ASHI WAZA : 1 động tác hát chân căn bản

-Josokutei

KHỞI ĐỘNG : Bài khởi động căn bản từ đầu đến chân .

THỂ LỰC     :

-Các bài tập sức mạnh tay : Hít đất

-Các bài tập sức mạnh chân : Nhãy bật cao - bật xa.

CHƯƠNG TRÌNH THI LÊN KYU 10 : ( 1 Vạch Xanh)


1.Kihon :03 kỹ thuật căn bản có di chuyển 03 bước :  06/10 đ

-Zenkutsu Dachi + Chudan Tsuki

-Zenkutsu Dachi + Chudan Uchi Uke

-Zenkutsu Dachi + Gedan Barae

2.Hít đất: 10 lần (05 lần = 01 điểm )                             01/02 đ

3.Shiko Dachi : 06’ (03’ = 01 đ )                                  01/02 đ

 

Điểm trung bình đạt : 08/14 đ

No comments