Ads1

Chương trình huấn luyện Suzucho Karatedo Kyu 7

KYU 7

                             Màu đai     : đai trắng + 04 vạch xanh

Thời gian   : 01 tháng

THỂ LỰC :Các bài tập phát triển sức mạnh tay - sức mạnh chân - sức bền và phản xạ tay - phản xạ chân .

ASHIWAZA :

-Hiza Gashira Uchi (gối tấn công)

-Gyaku Mawashi Geri

-Mikazuki Geri

TEWAZA :

-Godan Shuto Uchi

-Juji Uke (teken - shuto)

-Tsukamite

-Shukui Uke

- Han Shukui Uke

-Hiji Waza 1 – 2

TAESABAKI :Các bài tập kỹ thuật thân pháp phục vụ cho chiến đấu truyền thống Suzucho .

TE WAZA :Ghép những động tác tay của Heian Sandan

KUMITE   : Sanbon Kumite từ 06 đến 10

KATA        :Yoko Kata Sandan    +    Heian Nidan

Ghi chú : Ôn luyện tất cả các bài tập đã học để chuẩn bị thi lên Kyu 6 (đai xanh).

CHƯƠNG TRÌNH THI LÊN KYU 6 (Đai Xanh)

1.Kata        :Yoko Kata Sandan                                            : 10/15 đ

2.Kata        : Heian Nidan                                                       : 10/15 đ

3.Kumite    :Sanbon Kumite : 6-7-8                                                 : 10/15 đ

Điểm trung bình đạt     : 30/45 đ

No comments