Ads1

H.J. KATA SANDAN

H.J. KATA SANDAN

                                     

          Kỹ thuật căn bản : 70 động tác .

                   1.Chudan Morote Uchi Kamae.

2-Chudan Morote Uchi Uke.

3.Mawashi Geri.

4.Liên hợp : Age Uke + Gedan barae.

5.Osae Uke.

6.Mae Geri.

7.Chudan Shuto Uke.

8.Tate Nukite Uchi.

9.Kokutsu Dachi.

10.Chudan Juji ken Kamae.

11.Chudan Juji Sguto Kamae.

 

1-hướng 1-Jumbi-Rei-Hô H.J.Kata Sandan.

(Chân phải ra tấn dài, hai tay tiếp lực nắm thủ trung đẳng):

2-hướng 1-M.Zen + Chudan Morote Uchi Kamae.

(Rê chân trái lên sau chân phải, phải nhón,kéo hai nắm tay về thủ hông trái):

3-hướng 1-M. Neko + H. Reouken Kamae.

(Chuyển chân phải qua ngang phải tấn dài,hai tay nắm đở tiếp lực  trung đẳng):

4-hướng 3-M. Zen + M. Morote Uchi Uke.

(Chân trái đá vòng cầu vào vùng mặt đối phương,khi đá tay thủ hạ và thượng đẳng, hạ chân xuống hướng 3):

5-hướng 3-H. Jodan Mawashi Geri,

(Chân trái tấn dài,hai tay nắm đở tiếp lực):

6-hướng 3-H.Zen + H. Morote Uchi Uke.

(Chân phải đá vòng cầu vào vùng mặt đối phương,khi đá tay thủ hạ và thượng đẳng,hạ chân xuống hướng 3):

7-hướng 3-M.Jodan Mawashi Geri, hạ chân xuống :

(Chân phải tấn dài,hai tay tiếp lực nắm thủ trung đẳng):

8-hướng 3-M.Zen + M.Chudan Morote Uchi Kamae.

 

                             (Ushuro TaeKawwashi)

(Xoay lui sau, chân trái tấn dài,hai tay nắm đở tiếp lục ):

9-hướng 7-H. Zen + H. Chudan Morote Uchi uke.

(Chân phải đá vòng cầu vào vùng mặt đối phương,khi dá tay thủ hạ và thượng đẳng hạ chân xuống hướng 7):

10-hướng 7-M.Jodan Mawashi Geri :

(Chân phải tấn dài,hai tay nắm tiếp lực đở trung đẳng):

11-hướng 7-M.Zen + M. Chudan Morote Uchi Uke.

(Chân trái đá vòng cầu vào vùng mặt đối phương,khi đá tay thủ hạ và thượng đẳng, hạ chân xuống hướng 7):

12-hướng 7-H.Jodan Mawashi Geri, hạ chân xuống :

(Chân trái tấn dài,hai tay nắm tiếp lực thủ trung đẳng):

13-hướng 7-H.Zen + H. Chudan Morote Uchi Kamae.

 

 

(Rê chân phải lên sau chân trái, trái nhón,kéo hai nắm tay về thủ hông phải):

14-hướng 1-H. Neko + M. Reouken Kamae.

(Chuyển chân trái qua ngang trái, hai tay nắmđở  tiếp lực  trung đẳng)

15-hướng 7- H. Zen + H. Morote Uchi Uke

(Chân phải đá vòng cầu vào mặt đối phương, khi đá tay thủ hạ và thượng đẳng, xong hạ xuống hướng 7)

16-hướng 7- M. Jodan Mawashi Geri

(Chân phải tấn dài, hai tay nắm đở tiếp lực trung đẳng)

17-hướng 7- M. Zen + M. Morote Uchi Uke

(Chân trái đá vòng cầu vào mặt đối phương, khi đá tay thủ hạ và thượng đẳng, xong hạ chân xuống hướng 7)

18-hướng 7- H. Jodan Mawashi Geri

(Chân trái tấn dài, hai tay nắm tiếp lựcthủ trung đẳng)

19-hướng 7- H. Zen + H. Morote Uchi Kamae

                   (Ushuro Taekawashi)

(Xoay lui sau, chân phải tấn dài, hai tay nắm đở tiếp lực trung đẳng)

20-hướng 3- M. Zen + M. Morote Uchi Uke

(Chân trái đá vòng cầu vào vùng mặt đối phương, khi đá tay thủ hạ và thượng đẳng, xong hạ xuống hướng 3)

21-hướng 3- H. Jodan Mawashi Geri :

(Chân trái tấn dài, hai tay nắm tiếp lực đở trung đẳng)

22-hướng 3- H. Zen + H. Morote Uchi Uke

(Chân phải đá vòng cầu vào vùng mặt đối phương, khi đá tay thủ hạ và thượng đẳng)

23-hướng 3- M. Jodan Mawashi Geri

(Chân phải tấn dài, hai tay nắm tiếp lực thủ trung đẳng )

24-hướng 3- M. Zen + M.Morote Uchi Kamae

 

(Sau khi thực hiện hết các động tác của hai cạnh dưới,chân trái rê về sau chân phải, chân phải nhón,kéo hai nắm tay về thủ hông trái, để chuẩn bị tiến Zigzaghướng phía trước)

                             (Susumi Zigzag)

25-hướng 1- M. Neko + H. Reou ken

(Chân phải lên hướng số 2 tấn dài, tay trái đấm hạ đẳng)

26-hướng 2-M. Zen + Gyaku Gedan Teken Tsuki

(Chân trái ên hướng số 8 tấn dài, tay phải đấm hạ đẳng)

27-hướng 8- H. Zen + Gyaku Teken Tsuki

(Chân phải lên hướng số 2 tấn dài, đao phải đở thượng đảng, đao trái gạt hạ đẳng)

28-hướng 2- M. Zen + M. Age Shuto Uke + Y. H. Gedan Shuto Barae

(Chân trái lên hướng số 8 tấn dài, đao trái đở thượng đẳng, đao phải gạt hạ đẳng)

29-hướng 8- H. Zen + H. Age Shuto Uke + Y. M. Gedan Shuto Barae

 

 

(Chân phải lên  trước chân trái, hướng số 1,chân phải nhón, tay phải nắm thủ đứng để chuẩn bị thực hiện hướng số 3 của cạnh trên)

30-hướng 1- M. Neko + M. Tate ken Kamae

(Chân phải chuyển ngang qua hướng số 3, tấn dài, nắm tay phải đánh tạt trung đẳng)

31-hướng 3- M. Zen + M. Chudan Uraken Ate

(Dùng thân pháp xoay nghịch nhập đến hướng số 3, nắm ray trái đánh tạt trung đẳng)

                             (Taesabaki)

32-hướng 3- H. Zen + H. Chudan Uraken Ate

(Chân phải đá vòng vào vùng mặt đối phương, khi đá tay thủ hạ đẳng và thượng đẳng )

33-hướng 3- M. Jodan Mawashi Geri

(Chân phải hạ xuống tấn dài, tay trái đấm thẳng trung đẳng)

34-hướng 3- M. Zen + Gyaku Chudan Tsuki

                   (Ushuro Taekawashi)

(Xoay lui sau, chân trái tấn dài, hai tay nắm tiếp lực đở trung đẳng)

35-hướng 7- H. Zen + H. Chudan Morote Uchi Uke

(Rê chân trái về trước chân phải, trái nhón, tay trái đở đẩy đòn đối phương)

36-hướng 7- H. Neko + H. Chudan Osae Uke

(Chân trái nhập đến tấn dài, tay phải phản công đòn đấm thẳng trung đẳng)

37-hướng 7-H. Zen + Gyaku Chudan Tsuki

(Chân phải đá thốc vào vùng trung đẳng, khi đá tay thủ hạ đẳng và thượng đẳng)

38-hướng 7- M. Chudan Mae Geri

(Hạ chân phải xuống tấn dài, tay phải đở tiếp lực trung đẳng)

39-hướng 7- M. Zen + M. Morote Chudan Uchi Uke

(Rê chân phải về trước chân trái,phải nhón,tay phải đở đẩy đòn đối phương)

40-hướng 7- M. Neko + M. Chudan Osae Uke

(chân phải nhập đến tấn dài, tay trái phản công đòn đấm thẳng trung đẳng)

41-hướng 7- M. Zen + Gyaku Chudan Tsuki

(Chân trái đá thốc vào vùng trung đẳng, khi đá tay thủ hạ đẳng và thượng đẳng)

42-hướng 7- H. Chudan Mae Geri

(Chân trái tấn dài, tay phải đấm thẳng trung đẳng)

43-hướng 7- H. Zen + Gyaku Chudan Tsuki

 

 

(Rê chân phải lên sau chân trái, nhón chân trái,nắm tay trái thủ đứng, chuẩn bị thực hiện những động tác ngang trái, hoàn toàn đối xứng với cạnh ngang phải vừa rồi, như sau ):

44-hướng 1- H. Neko + H. Tate ken Kamae.

(Chân trái rê ngang qua hướng 7,tấn dài, nắm tay trái đánh tạt trung đẳng)

45-hướng 7- H. Zen + H. Chudan Uraken Ate

(Dùng thân pháp xoay thuận nhập đến, nắm tay phải đánh tạt trung đẳng)

                             (Taesabaki, xoay thuận)

46-hướng 7- M. Zen + M. Chudan Uraken Ate.

(Chân trái đá vòng cầu vào vùng mặt đối phương,khi đá tay thủ hạ đẳng và thượng đẳng)

47-hướng 7- H. Jodan Mawashi Geri

(Chân trái tấn dài, tay phải đấm thẳng trung đẳng)

48-hướng 7- H. Zen + Gyaku Chudan Tsuki

                             (Ushuro Taekawashi)

(Chân phải tấn dài, hai tay nắm đở tiếp lực)

49-hướng 7- M. Zen + Chudan Morote Uchi Uke

(Rê chân phải lui trước chân trái, nhón, tay phải đở đẩy đòn đối phương)

50-hướng 7- M. Neko + M. Chudan Osae Uke

(Nhập chân phải đến dài, tay trái phản công đòn đấm thẳng trung đẳng)

51-hướng 7- M. Zen + Chudan Gyaku Tsuki

(Chân trái đá thốc vào vùng trung đẳng, khi đá tay thủ hạ và thượng đẳng)

52-hướng 7- H. Chudan Mae Geri

(Chân trái tấn dài, nắm tay trái đở tiếp lực trung đẳng)

53-hướng 7- H. Zen + H. Chudan Morote Uke

(Chân trái rê về trước chân phải, nhón, bàn tay trái đở đẩy đòn đối phương)

54-hướng 7- H. Neko + H. Chudan Osae Uke

(Nhập chân trái tới tấn dài, tay phải phản công đòn đấm thẳng trung đẳng)

55-hướng 7- H. Zen + M. Chudan Gyaku Tsuki

(Chân phải đá thốc vào trung đẳng, khi đá tay thủ hạ đẳng và thượng đẳng )

56-hướng 7- M. Chudan Mae Geri

(Chân phải tấn dài, tay trái đấm thẳng trung đẳng)

57-hướng 7- M. Zen +  Chudan Gyaku Tsuki

 

 

(Sau khi thực hiện hết hai cạnh trên, rê chân trái lên trước chân phải, trái nhón, hai đao phối hợp đở dọc trung đẳng , hướng 1, chuẩn bị đi lui)

58-hướng 1- H. Neko + Nihon Shuto Uke

                             (Modori Zigzag)

Thọc chân trái lui hướng 6, mặt nhìn hướng 2, Hậu khuất lập tấn (tấn sau) tay phải đở đao trung đẳng)

59-hướng 2- H. Ko + M. Chudan Shuto Uke

(Chân phải nhập đến tấn dài, tay phải đè đòn đối phương, tay trái xỉa dọc vào vùng trung đẳng của đối phương)

60-hướng 2- M. Zen + M. Osae + Y. H. Chudan Tate Nukite Uchi

(Rê chân phải về và chuyển lui hướng 4, mặt nhìn hướng 8, Hậu khuất lập tấn (tấn sau) tay trái đở đao trung đẳng )

61-hướng 8- M. Ko + H. Chudan Shuto Uke

(Chân trái nhập đến tấn dài, tay trái đề đòn đối phương, tay phải xỉa dọc vào vùng trung đẳng)

62-hướng 8- H. Zen + H. Osae Uke + Y. M. Chudan Nukite Uchi

(Rê chân trái vào và chuyển lui hướng 6.mặt nhìn hướng 2 hậu khuất lập tấn, tay phải đở đao trung đẳng)

63- hướng 2- H. Ko + M. Chudan Shuto Uke

(Chân phải nhập đến tấn dài, tay phải đở đè đòn đối phương, tay trái xỉa dọc vào vùng trung đẳng)

64-hướng 2-M. Zen + M. Osae Uke + Y. H. Tate Nukite Uchi

(Chân phải vào và chuyển lui hướng 4, mặt nhìn hướng 8,hậu khuất lập tấn,tay trái đở đao trung đẳng)

65-hướng 8- M. Ko + . H. Chudan Shuto Uke

(Chân trái nhập đến hướng 8 tấn dài,tay trái đở đè đòn đối phương,tay phải xỉa dọc vào vùng trung đẳng)

66-hướng 8- H. Zen + H. Osae Uke + Y. M. Chudan Tate Nukite Uchi

(Rê chân trái về trước chân phải, trái nhón, mặt nhìn hướng 1,hai tay nắm thủ chéo trước ngực, lưng nắm tay hướng tới trước)

67-hướng 1- H. Neko + Chudan Juji Teken Kamae

(Chân trái đang từ tấn chân méo, chuyển ra hướng 1 tấn Hậu Khuất lập,Hai tay đang nắm thủ chéo, đưa ra trước trở thành hai đao thủ chéo, hai bàn tay dọc, hai ngón út hướng ra trước)

68-hướng 1- M. Ko + Chudan Juji Shuto Kamae

 (Rê chân trái về sát chân phải, thế đứng nghiêm, hai tay nắm thủ hông)

69-hướng 1- Musubi Dachi + Moro Hikite

(Đưa chân phải ra ngang vai, hai tay tư thế Jumbi và Chào kết thúc)

70-hướng 1- Jumbi - Rei

 

(Theo Vs Lê Văn Thạnh)

No comments