Ads1

UKE WAZA ( Bộ tay đỡ) - Phần II

9.Age Teken Uke10.Nihon Teken Uke11.Nihon Shuto Uke12.Hiji Uke13.Morote Uchi Uke (truyền thống và thể thao)14.Morote Shuto Uchi Uke (tuyền thống và thể thao)15.Chudan Soto Uke (kỹ thuật mới và cũ thay đổi từ 1997)

16.Tsuki Uke (kỹ thuật Đỡ cùng lúc với Đánh tấn công)17.Osae Uke (đè - đẩy - đưa đi các hướng)18.Jodan ShutoTate Uke ( trong Kanku Dai)19.Jodan Teken Tate Uke 

(Theo Hệ Phái Suzucho Karatedo)

No comments