Ads1

H.J.KATA SHODAN

H.J.KATA SHODAN

                                 

          Kỹ thuật căn bản : 55 động tác

1.Reou Chudan Shuto Kamae

                   1.Mae Geri.

2.Gedan Shuto Barae.

3.Gedan Teken Tsuki.

 

1.hướng 1-Jumbi-Rei-Hô H.J Kata Shodan.

(Chân phải ra hướng 1, hai đao thủ trung đẳng):

2.hướng 1-M. Zen + Reou Chudan Shuto Kamae.

(Rê chân trái lên sau chân phải, phải nhón,tay phải thủ đao đứng):

3.hướng 1-M.Neko + M.Tate Shuto Kamae.

(Chân phải qua ngang hướng 3,tay phải chém ngang trung đẳng,tiếp tục tay trái đấm trung đẳng):

4.hướng 3-M. Zen + M. Chudan Shuto Uchi + H. Chudan Tsuki.

(Chân trái đá thốc trung đẳng, khi đá tay có Osae, hạ chân xuống hướng 3):

5.hướng 3-H. Chudan Mae Geri hạ xuống :

(Chân trái tấn dài, Tayphải đấm trung đẳng):

6.hướng 3-H. Zen + M. Chudan Tsuki

(Chân phải đá trung đẳng, tay có Osae, hạ xuống  hướng 3):

7.hướng 3-M. Chudan Mae Geri hạ xuống :

(Chân phải tấn dài,tay trái đấm trung đẳng, Kiai):

8.hướng 3 -M. Zen + H. Chudan Tsuki (Kiai)

 

 

(Xoay lui sau,Chân trái tấn dài, đao trái gạt hạ đẳng):

(Ushuro Taekawashi)

9.hướng 7-H. Zen + H. Gedan Shuto Barae.

(Chân phải đá thốc trung đẳng,có Osae hạ chân xuống ):

10.hướng 7- M. Chudan Mae Geri, hạ xuống :

(Chân phải tấn dài, tay phải đấm trung đẳng):

11.hướng 7- M. Zen + M.Chudan Tsuki.

(Chân trái đá thốc trung đẳng, có Osae hạ xuống):

12.hướng 7- H. Chudan Mae Geri, hạ xuống :

(Chân trái tấn dài, tay trái đấm trung đẳng):

13.hướng 7-H. Zen + H. Chudan Tsuki

 

 

(Rê chân phải sau chân trái, trái nhón, tay trái thủ đao đứng):

14.hướng 1-H. Neko + H. Tate Shuto Kamae.

(Tiếp tục thực hiện các động tác đối xứng hướng số 3 vừa rồi,chân trái chuyển ngang qua hướng 7, tay trái chém ngang trung đẳng, tiếp tục tay phải đấm thẳng trung đẳng)

15-hướng 7- H. Zen + H. Chudan Shuto Uchi + M. Chudan Tsuki

(Chân phải đá thốc trung đẳng, khi đá tay có Osae, đá xong hạ xuống hướng 7)

16-hướng 7- M. Chudan Mae Geri hạ xuống

(Chân phải tấn dài, tay trái đấm thẳng trung đẳng)

17-hướng 7-M. Zen + H. Chudan Tsuki

(Chân trái đá thốc trung đẳng, khi đá có Osae,xong hạ hướng 7)

18-hướng 7-H. Chudan Mae Geri hạ xuống:

(Chân trái tấn dài, tay phải đấm thẳng trung đẳng)

19-hướng 7- H. Zen + M. Chudan Tsuki (Kiai)

 

 

(Xoay lui sau,chân phải tấn dài,đao phải gạt hạ đẳng)

                   (Ushuro Taekawashi)

20-hướng 3- M. Zen + M. Gedan Shuto Barae

(Chân trái đá thốc trung đẳng, khi đá có Osae, xong hạ xuống)

21-hướng 3- H. Chudan Mae Geri, hạ xuống:

(Chân trái tấn dài, tay trái đấm thẳng trung đẳng)

22-hướng 7- H. Zen + H. Chudan Tsuki

(Chân phải đá thốc trung đẳng, khi đá có Osae, xong hạ xuống):

23-hướng 3- M. Chudan Mae Geri, hạ xuống

(Chân phải tấn dài, tay phải đấm thẳng trung đẳng)

24-hướng 3- M. Zen + M. chudan Tsuki

 

 

(Rê chân trái lên sau chân phải,phải nhón, tay phải thủ đao đứng)

25-hướng 1- M. Neko + M. tate Shuto Kamae

                   (Susumi)

(chân phải ra hướng 1, đao phải gạt hạ đẳng)

26-hướng 1- M. Zen + M. Gedan Shuto Barae

(Chân trái tới tấn dài, đao trái gạt hạ đẳng)

27-hướng 1-H. Zen + H. Gedan Shuto Barae

(Chân phải tới tấn dài, đao phải gạt hạ đẳng)

28-hướng 1- M. Zen + M. Gedan Shuto Barae

 

(Rê chân trái lên sau chân phải, phải nhón, tay phải thủ đao đứng)

29-hướng 1- M. Neko + M. Tate Shuto Kamae

 

Ghi chú : Từ đây di chuyển ngang phải, trở về đây xong di chuyển ngang trái và  trở về đây, hai cạnh này hoàn toàn đối xứng với hai cạnh dưới, cuối cùng tại điểm này có tư thế như sau :

(rê chân trái lên sau chân phải, chân phải nhón , tay phải thủ đao đứng hướng 1)

 

51-hướng 1- M. Neko + M. Tate Shuto Kamae

                   (Modorri)

(Chân phải rê lui hướng 5,chân trái tấn dài, đao phải gạt hạ đẳng, tiếp tục tay trái đấm hạ đẳng)

52-hướng 1- H. Zen + M. Gedan Shuto barae + H. Gedan Tsuki

(Chân trái rê lui hướng 5, chân phải tấn dài,đao trái gạt hạ đẳng, tiếp tục tay phải đấm hạ đẳng)

53-hướng 1-M. Zen + H. Gedan Shuto Barae + M. Gedan Tsuki

(Chân phải rê lui hướng 5,chân trái tấn dài, đao phải gạt hạ đẳng,tiếp tục tay trái đấm hạ đẳng)

54-hướng 1- H. Zen + M. Gedan Shuto Barae + H. Gedan Tsuki

(Rê chân trái về sát chân phải tấn nghiêm, hai tay thủ hông, chuyển ra chuẩn bị và chào)

55-hướng 1- Musubi Dachi + Moro Hikite - Jumbi - Rei.

 

(Theo Vs Lê Văn Thạnh)

No comments