Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 32)

A-Tấn công Mae Geri

B-Đang Hidari Moto: Ouri lui làm mất khoãng cách, tiếp tục dùng chân trước là chân trái quét chân trước của A: Hidari Gedan Ashi Barae, hạ nhanh Gyaku Tsuki-thoát nhanh Zanshin.(5 h.)


(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

No comments