Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 31)

J I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 31)


A-Tấn công: Migi Mae geri

B-Đang Hidari Moto: Rê chân phải qua hướng 6:Phối hợp với Hidari Gedan Osae Harae- nhập nhanh chân trái ghi điểm vào lưng: Hidari Zenkutsu + Gyaku Tsuki - tiêp tục chộp quật, ghi điểm tay-thoát nhanh Zanshin.(4 h.)
(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

No comments