Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 7)

J I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 7)


A-Tấn công tay trên trục

B-Rê nhanh chân trái lui sau chân phải để có: Migi Neko + Hidari Osae Uke (đè) +  Migi Chudan Tsuki - Tiếp tục nhập nhanh chân phải: Migi Jodan Ura Uchi - thoát Zanshin.(4 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

No comments