Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 34)

A-Tấn công tay trên trục

B-Đang từ Hidari Moto, Tobi Maki lui sau 1 bộ, chưa hoàn thành thế tấn, chân phải tung nhanh đòn đá Migi Gyaku Geri, về Zansin.

(Hoặc có thể dùng một trong các đòn sau: *Migi Jodan Mawashi, hạ nhập Gyaku Tsuki; *Migi Chudan Mawashi Geri, hạ nhập Gyaku Tsuki; *Migi Mae Naname Geri, hạ nhập Gyaku Tsuki)


(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)


Gửi qua YM

No comments