Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 21)

J I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 21)


A-Tấn công Mae Geri:

B-Chuyển chân trước là chân trái lui hướng số 6: Hidari Kokutsu + Migi Gedan Shuto Barae - nhập nhanh chân phải: Migi Zenkutsu + Gyaku Tsuki - thoát nhanh Zanshin.(4 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

No comments