Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 23)

A-Tấn công: . Yoko Geri

B-Chuyển nhanh chân trái lui hướng số 6, cùng với: Hidari Kokutsu + Migi Chudan Osae Barae (đưa chân A đi) tiếp tục nhập chân trước đến ghi điểm vào lưng: Migi Zenkutsu + Gyaku Tsuki-thoát nhanh Zanshin.(4 h.)




(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

No comments