Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 17)

I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 17)

A-Tấn công Mae Geri

B-Nhập sát vào (địch động ta động trước) Hidari Otoshi Osae Uke+  Gyaku Tsuki- thoát nhanh Zanshin(3 h.)


(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

No comments