Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 4)

J I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 4)


A-Tấn công 2 bước trên trục

B-Đang Hidari Moto, Okuri lui 1 bộ: Hidari Moto + Hidari Jodan Osae Harae để tránh đòn thứ 1 của A -Tiếp tục Modori chân trái lui 1 bộ để đơ tạt đòn thứ 2 của A: Migi Moto + Migi Osae Harae (tạt) - nhập nhanh chân phải: Migi Zenkutsu + Gyaku Tsuki - thoát Zanshin.(5 h.)
(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

No comments