Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 10)

J I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 10)


A-Chớm động, chưa biết tấn công đòn gì.

B-Nhập nhanh vào theo chiến thuật “Địch động ta động trước “đây cũng là chiến thuật “Sen no sen”của Nhật bản - Tay trước có thể có đòn an toàn: Osae hoặc Jodan Shuto Uke, hoặc Age Uke + Toạ tấn + 1 đòn tay sau sâu có Kime - thoát Zanshin.(3 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

No comments