Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 13)

J I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 13)


A-Tấn công trên trục

B-Đang Hidari Moto: Rê chân trái lui sau chân phải 1 bộ như Tobi Maki - tiếp tục phản nhanh: Migi Gyaku Mawashi Geri - thoát nhanh Zanshin.(4 h.)






(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

No comments