Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Tấn công 9)

J I Y U I P P O N K U M I T E (Tấn công 9)


A-Đang giao động: Hidari Moto: Nhập nhanh, tấn công 2 bước tiếp cận B, dùng chân trước quét, tiếp tục bồi tay, ghi điểm xong thoát Zanshin.(6 h.)


(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

No comments