Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 24)

A-Tấn công: Migi Yoko Geri

B-Rê chân trái lui sau chân phải, nên tăng thêm khoãng cách: Migi Neko + Migi Chudan Osae Barae-tiếp tục Migi Jodan Ura Ate - chuyển chân phải đến:

Migi Zenkutsu + Gyaku tsuki - thoát lui trên trục hoặc lui hướng số 4 Zanshin.(5 h.)


(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

No comments