Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 5)

J I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 5)


A-Tấn công hai bước trên trục

B-Đang Hidari Moto: Chuyển lui làm mất khoãng cách - có thể tay phải có kèm theo một thế gạt đở an toàn, chuyển chân trái lui hướng số 6: Migi Neko + Osae Barae - tiếp tục nhập chân trước đến ghi điểm tay sau (hoặc đổi bước), thoát Zanshin.(4 h)(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)


 

No comments