Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Tấn công 10)

J I Y U I P P O N K U M I T E (Tấn công 10)


A-Đang giao động: Hidari Moto: Nhập nhanh vào ghi điểm tay trước, nhưng lập tức chuyển chân trái lui hướng số 6 - thấy A vào lúc đó B phải phản tay sau - A đang từ hướng 6: Hidari Kokutsu + Gedan Barae: chuyển vào thật sâu ghi điểm tay sau (hoặc đang từ Hidari Kokutsu: vẫy nhanh chân trước vào vùng mặt của B: Migi Mawashi Jodan Geri, hạ xuống bồi tay sau - thoát nhanh Zanshin.(5 h.)(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

No comments