Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 19)

J I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 19)


A-Tấn công Mae Geri

B-Rê lui: Hidari Moto + Hidari Osae Barae - nhập bước ngắn + Gyaku Tsuki - thoát nhanh Zanshin.(4 h.)


(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

No comments