Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Tấn công 4)

J I Y U I P P O N K U M I T E (Tấn công 4)


A-Đang giao động: Hidari Moto: Áp đến với khoảng cách thích hợp, bất ngờ rê nhanh chân sau lên, làm cho B phải tung ra một đòn phản của tay sau - A phản nhanh: dùng tay trái đỡ đè, cùng lúc tay phải ghi điểm vào vùng mặt hoặc vùng tam quan của B: Migi Zenkutsu + Otoshi Osae +  Migi Jodan Chudan Tsuki - chuyển lui trên trục hoặc lui hướng chéo số 4 Zanshin.(4 h.)
(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

No comments