Ads1

YOKO KATA SHODAN

YOKO KATA SHODAN


YOKO KATA SHODAN

         

          Kỹ thuật căn bản :

1.Dachi Waza (tấn pháp)                  :-Neko Ashi .

:-Zenkutsu.

2.Te Waza (thủ pháp)             :-Tate Shuto Kamae.

:-Reou Chudan Shuto Kamae.

:-Shuto Uchi.

3.Taesabaki          (thân pháp)          :-Ushuro Taekawashi.

 

1.hướng 1-Jumbi-Rei-Hô Yoko Kata Shodan.

(Chân phải ra hướng 1 tấn dài để có ):

2.hướng 1-M.Zen + Reou Chudan Shuto Kamae.

(Chân trái rê lên sau chân phải, nhón chân phải, tay phải thủ đao đứng) :

3-hướng 1-M. Neko + M. Tate Shuto Kamae.

(Chân phải chuyển ngang qua hướng 3, tấn dài, đao phải chém ngang):

4.hướng 3-M. Zen + M. Chudan Shuto Uchi.

(Chân trái tiến tới tấn dài, đao trái chém. ngang):

5.hướng 3-H. Zen + H. Chudan Shuto Uchi.

(Chân phải tiến tới tấn dài, đao phải chém ngang,có kiai):

6.hướng 3-M. Zen + M. Chudan Shuto Uchi (kiai)

(Xoay nghịch lui sau, chân trái tấn dài, hai đao thủ trung đẳng):

(Ushuro TaeKawashi)

7.hướng 7-H. Zen + Reou Chudan Shuto Kamae.

(Chân phải tiến tới tấn dài, hai đao thủ trung đẳng):

8.hướng 7-M. Zen + Reou Chudan Shuto Kamae.

(Chân trái tiến tới tấn dài, hai đao thủ trung đẳng):

9.hướng 7-H. Zen + Reou ChudanShuto Kamae

 

(Rê chân phải đến sau chân trái, trái nhón,trái thủ đao đứng hướng số 1):

10.hướng 1-H. neko + H. Tate Shuto Kamae.

(Chuyển chân trái qua ngang hướng 7 tấn dài, đao trái chém ngang trung đẳng)

11.hướng 7-H. Zen + H. Chudan Shuto Uchi.

(Chân phải tiến tới hướng 7 tấn dài, đao phải chém ngang trung đẳng)

12.hướng 7-M. Zen + M. Chudan Shuto Uchi

(Chân trái tiến tới hướng 7 tấn dài, đao trái chém ngang trung đẳng)

13.hướng 7-H. Zen + H.Chudan Shuto Uchi

(Xoay lui thuận, chân phải tấn dài hai tay thủ đao trung đẳng)

                   (Ushuro TaeKawashi)

14.hướng 3- M. Zen + Reou Chudan Shuto Kamae

(Chân trái  tiến tới hướng số 3 tấn dài. Hai tay thủ đao trung đẳng)

15.hướng 3-H. Zen + Reou Chudan Shuto Kamae

(Chân phải tiến tới hướng số 3 tấn dài, hai tay thủ đao trung đẳng)

16.hướng 3-M. Zen + Reou Chudan Shuto Kamae

(Rê chân trái vào sát chân phải thế đứng nghiêm, hai tay nắm thủ hông, tiếp tục chào kết thúc)

17-hướng 1-Musubi Dachi + Moro Hikite - Rei

(Theo Vs Lê Văn Thạnh)

No comments