Ads1

YOKO KATA NIDAN

YOKO KATA NIDAN

                                 


          Kỹ thuật căn bản : 17 động tác

                   1.Neko Ashi + Gyaku ReouKen Kamae

2.Moro Teken Tsuki.

3.Chudan Gyaku Tsuki

4.Chudan Tsuki (Oi Tsuki)

 

1.hướng 1-Jumbi.Rei hô: Yoko Kata Nidan.

(Chân phải ra hướng 1,hai tay nắm thủ trung đẳng):

2.hướng 1-M. Zen + Reou Chudan Teken Kamae.

(Rê trái lên sau chân phải, nhón chân phải,kéo hai nắm tay về thủ hông trái):

3.hướng 1-M. Neko + H.Reou ken Kamae.

(Chân phải chuyển qua hướng 3, tay trái đấm trung đẳng):

4.hướng 3-M. Zen + Chudan Gyaku Tsuki

(Chân trái tiến đến, tay phải đấm trung đẳng)

5.hướng 3-H. Zen + Chudan Gyaku Tsuki

(Chân phải đến,hai tay đấm trung đẳng, có Kiai):

6.hướng 3-M. Zen + Chudan Moro Teken Tsuki (kiai)

(Xoay lui sau, chân trái tấn dài, hai tay đấm trung đẳng):

(Ushuro TaeKawashi)

7.hướng 7-H.Zen + Chudan Moro Teken Tsuki

(Chân phải tới, tay phải đấm):

8.hướng 7-M. Zen + Chudan Tsuki

(Chân trái đến, tay trái đấm):

9.hướng 7-H. Zen + Chudan Tsuki

 

(Rê chân phải sau chân trái, trái nhón, kéo hai nắm tay thủ hông phải):

10.hướng 1-H. Neko + M. Reou Ken Kamae.

(Chân trái chuyển qua hướng số 7, tay phải đấm thẳng trung đẳng)

11-hướng 7- H. Zen + Gyaku Chudan Tsuki

(Chân phải tiến tới tấn dài, tay trái đấm thẳng trung đẳng)

12-hướng 7- M. Zen + Gyaku Chudan Tsuki

(Chân trái tiến tới tấn dài, hai tay đấm thẳng trung đẳng)

13-hướng 7- H. Zen + Chudan Moro Teken Tsuki (Kiai)

(Xoay lui sau chân phải tấn dài, hai tay đấm thẳng trung đẳng)

                   (Ushuro Taekawashi)

14-hướng 3- M. Zen + Chudan Moro Teken Tsuki

(Chân trái tiến tới tấn dài, tay trái đấm thẳng trung đẳng)

15-hướng 3- H. Zen + Chudan Tsuki

(Chân phải tiến đến tấn dài, tay phải đấm thẳng trung đẳng)

16-hướng 3- M. Zen + Chudan Tsuki

(Rê chân trái đến sát chân phải thế đứng nghiêm hướng số 1, hai tay nắm thủ hông, chuẩn bị, chào kết thúc.

17-hướng 1-Musubi Dachi - Jumbi - Rei.

 

(Theo Vs Lê Văn Thạnh)

No comments